Algemene voorwaarden Particulier (B2C)

Bezig met laden...

1. Toepassingsgebied
Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen VERLICHTING.BE BV, met ondernemingsnummer BE 0881.661.110 en gevestigd in de Breedstraat 18, 9100 Sint-Niklaas (hierna de "Verkoper") en de Consument. Bijgevolg sluit de Verkoper enkel overeenkomsten af onder huidige voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing bij verkoop als bij uitvoering van werken zoals het plaatsen van de verkochte goederen, in casu binnen- en buitenverlichting, accessoires en kleinmeubelen. In geval de Consument met bepaalde voorwaarden niet akkoord gaat, dient hij de Verkoper daarvan op straffe van verval op de hoogte te brengen binnen zeven werkdagen na ontvangst van de Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden worden onweerlegbaar geacht ter kennis te zijn gebracht van de Consument voor de totstandkoming van de overeenkomst. Door de bestelling aanvaardt de Consument deze voorwaarden. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde online geconsulteerd worden (www.verlichting.be/nl/terms-and-conditions/b2c) en worden samen met een samenvatting van de bestelling meegestuurd bij de bevestiging van de bestelling.

2. Verkoop op afstand en retourrecht
Deze clausule is enkel van toepassing bij de verkoop op afstand in de zin van de WER (Wetboek Economisch Recht) en tenzij de offerte of bestelbon uitdrukkelijk vermeldt dat het om vervaardiging gaat overeenkomstig de specificaties van de consument of dat het een duidelijk persoonlijk karakter heeft.

De Consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Binnen 14 (veertien) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De Verkoper mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De Verkoper aanvaardt geen uitzonderingen op het herroepingsrecht. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument het product – of de producten – heeft ontvangen. Herroepen kan via dit modelformulier.

De periode van retourrecht/herroeping begint op de dag van de ontvangst van de goederen. Zolang de goederen in de originele verpakking, niet beschadigd zijn, geen sporen van installatie/gebruik vertonen en compleet zijn en zolang ze geen goederen vormen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die duidelijk voor een specifieke persoon zijn bestemd, kan u de goederen op eigen kosten terugzenden of persoonlijk inleveren op volgend adres: VERLICHTING.be, Breedstraat 18, 9100 Sint-Niklaas, België. De commerciële retourgarantie die contractueel is overeengekomen, heeft geen invloed op uw wettelijke rechten en vorderingen. Met name uw wettelijk herroepingsrecht en de wettelijke garantierechten blijven onverminderd van kracht.

Het is de Verkoper evenwel toegelaten in het algemeen een borgsom te vragen van de Consument als voorwaarde voor de levering. Deze borgsom vertegenwoordigt hoogstens 100% van de totale prijs. In geval van klachten kan de Consument zich wenden tot volgend adres: VERLICHTING.BE BV, Breedstraat 18A, B-9100 Sint-Niklaas. De diensten na verkoop verstrekt door de Verkoper zijn de volgende: het vervangen van de goederen overeenkomstig de wettelijke garantieverplichtingen. Hieronder zijn niet begrepen alle kosten die wettelijk lastens de consument kunnen gelegd worden en die verband houden met deze vervanging.

3. Privacyverklaring/GDPR
Uw persoonsgegevens worden door Verlichting.be, Breedstraat 18, 9100 Sint-Niklaas verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw offerte/bestelling/aankoop en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven aan derden. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen via [email protected]. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.verlichting.be/nl/privacy.

4. Offertes/aanbiedingen
De offertes/aanbiedingen van de Verkoper zijn niet bindend tot zolang deze, na de aanvaarding door de Consument, niet op hun beurt worden bevestigd door de Verkoper. Afbeeldingen, maat- en gewichtsopgaven, enz. welke de Verkoper verstrekt in catalogi, website, reclamemateriaal of anderszins, zijn voor hem niet bindend en uitsluitend bedoeld om een voorstelling te geven van het aangeboden artikel. Afwijkingen in welke vorm dan ook geven de Consument niet het recht de goederen te weigeren, betaling achterwege te laten of schadevergoeding te eisen. Een overeenkomst is slechts definitief tot stand gekomen op het ogenblik dat de Verkoper de bestelling schriftelijk heeft aanvaard en de Consument een orderbevestiging/dubbel van de bestelbon ontvangt. De Verkoper zal, na het tot stand komen van de overeenkomst, de voor de Consument wezenlijke kenmerken van het product of dienst niet éénzijdig kunnen wijzigen. Dit geldt ook voor het gebruik dat de Consument voorzag, althans voor zover hij dit aan de Verkoper mededeelde en de verkoper dit aanvaardde, of bij gebreke aan dergelijke specificatie, het gebruik redelijkerwijze was te voorzien.

5. Leveringen en leveringstermijn
De goederen worden verzonden op risico en gevaar van de ontvangers, zelfs als deze franco geleverd worden. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de Verkoper, worden de goederen geleverd op de plaats van bestemming aangeduid in de bestelbon van de Verkoper. De tijdstip van levering wordt in onderling overleg tussen de Verkoper en de Consument bepaald. Indien de dag van de levering nog niet exact kan vastgelegd worden bij de verkoop dan wordt een benaderende periode vastgelegd waarbij de exacte datum nadien in onderling overleg wordt bepaald. De Verkoper zal slechts gehouden zijn tot levering van de bestelde producten op elke werkdag tussen 8 uur en 18 uur op het overeengekomen leveringsadres. De Consument staat in voor passend onthaal en permanentie op de afgesproken datum. De Verkoper kan de leveringstermijn niet éénzijdig bepalen of wijzigen.

De leveringstermijn bedraagt maximaal 30 dagen, doch als deze overschreden wordt, zal de Verkoper de Consument hiervan op de hoogte brengen tenzij de Consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een langere leveringstermijn. Als de Consument hier niet mee ingestemd heeft en de levering niet binnen de periode van 30 dagen kan geschieden, kan de Consument zijn bestelling kosteloos annuleren en een terugbetaling verkrijgen. Het aantal en de toestand van de producten dienen verplicht te worden gecontroleerd op het moment van levering. Alle zichtbare gebreken moeten vermeld worden op de leveringsbon die ondertekend moet worden terugbezorgd aan de vervoerder/verkoper. Het aannemen van een zending, zonder schriftelijke opmerkingen op de vrachtbrief of de leveringsbon geldt als onweerlegbaar vermoeden dat het geleverde vrij van zichtbare gebreken was. De Consument zal specifiek elke beschadiging aan de verpakking laten vermelden. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten van de Consument terzake van de overeenstemming zoals bepaald in art. 1649 bis e.v. BW.

6. Waarborg en wettelijke garanties
Bij levering/afhaling van de goederen dient de Consument een controle op zichtbare gebreken te doen. Glasbraak dient binnen de 24u gemeld te worden. In geval van tijdig gemelde zichtbare gebreken, waarvoor de Verkoper verantwoordelijk is en die buiten de wettelijke bescherming van de Consument vallen inzake de leveringsplicht in overeenstemming met de overeenkomst, zal de Verkoper de keuze hebben om ofwel de gebrekkige producten te vervangen door identieke conforme producten, ofwel een prijsvermindering voor de gebrekkige producten toe te staan. De waarborg van de Verkoper beperkt zich in alle andere gevallen tot wat wettelijk is voorzien in art. 1649 bis e.v. BW. De Consument erkent geïnformeerd te zijn door de Verkoper terzake van de noodzaak om de installatie van de producten enkel door bekwame vakspecialisten te laten doen. De Verkoper kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor elke vorm van verkeerd gebruik van het verkochte product buiten zijn tussenkomst. Alle garantiebepalingen vervallen terzake van de wijzigingen die de consument aanbrengt met inbegrip van de gevolgen van deze wijzigingen. Onverminderd het bepaalde in artikel 4, dienen klachten over gebreken van producten of van de uitgevoerde werken op straffe van verval van rechten bij aangetekend schrijven gemeld worden aan de verkoper binnen de twee maand vanaf de levering en/of plaatsing bij zichtbare gebreken indien geen vrachtbrief of leveringsbon voorhanden is of vanaf de ontdekking ingeval van verborgen gebreken. De vrijwaringplicht voor alle gebreken door de Verkoper dooft uit na twee jaar te rekenen vanaf de leveringsdatum. De vordering in rechte van de Consument moet in alle gevallen op straffe van verval ingesteld worden binnen het jaar vanaf de dag waarop de Consument de niet overeenstemming of het gebrek heeft vastgesteld zonder dat die termijn voor het einde van de termijn van twee jaar mag verstrijken. Indien de Verkoper ook de installatie van de aangekochte producten doet, garandeert de Consument een bestaande technisch aangepaste en wettelijk goedgekeurde elektrische installatie in het desbetreffend gebouw en ontslaat hij dienvolgens de Verkoper van elk verder onderzoek en elke aansprakelijkheid terzake. De consument verbindt zich ertoe om voorafgaandelijk aan de gebeurlijke plaatsing, de Verkoper volledig te informeren terzake van het post – interventie dossier van het gebouw of zal evenwaardige informatie aan de Verkoper bezorgen terzake van alle nutsleidingen en relevante kenmerken van het gebouw. Bij inbreuk op deze verplichting kan de Verkoper niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan of te wijten aan het gebouw en alle toebehoren met inbegrip van nutsleidingen. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten van de Consument terzake van de overeenstemming zoals bepaald in art. 1649 bis e.v. BW en andere bepalingen van dwingend recht. De waarborg beperkt zich enkel tot de goederen die onder de wettelijke bepalingen vallen met uitzondering van werkuren en verplaatsingen.

7. Prijzen
De aangeduide prijs is de door de Consument te betalen totale prijs waaronder is begrepen: de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en alle overige taksen en de kosten van alle diensten die door de Consument verplicht moeten worden bijbetaald. Hierin zijn echter niet begrepen: de verplaatsingskosten alsmede de kosten voor de plaatsing van het product.

8. Betalingsmodaliteiten
Behalve bij verkoop op afstand zijn alle facturen van de Verkoper contant en dus onmiddellijk betaalbaar op datum van de factuur. Bij wanbetaling is de Consument van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest verschuldigd a rato van de jaarlijkse wettelijke intrestvoet vanaf de vervaldag en een schadebeding van 10% op het totale factuurbedrag en met een minimum van 100 EUR. Een gelijkwaardige vergoeding komt aan de Consument indien de verkoper in gebreke blijft zijn verplichtingen na te komen. In geval van aankoop zal aan de Consument een factuur bezorgd worden. Indien geen e-mailadres werd opgegeven wordt de factuur ter hand gesteld bij de levering of verzonden via de traditionele post. Behalve bij aankoop op afstand en onverminderd de mogelijkheid om desgevallend betaling van een waarborgsom te vragen, heeft de Verkoper het recht om de betaling te eisen hetzij voorafgaandelijk aan de levering hetzij op het ogenblik van de levering. De verkoper heeft in voornoemde gevallen nog steeds het recht om alvorens te leveren eenzijdig bijkomende betalingsgaranties, voorschotten of waarborgen te eisen. Ingeval de Consument afziet van het sluiten van de overeenkomst heeft de verkoper het recht de betaalde bedragen te behouden. Evenwel heeft de Consument het recht om een gelijkwaardig bedrag aan schadevergoeding te ontvangen van de verkoper wanneer deze laatste afziet van het sluiten van de overeenkomst. De Verkoper maakt terzake uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud over alle geleverde goederen zelfs indien deze werden geplaatst en zulks tot de dag van de volledige betaling van hoofdsom, intresten, schadebeding en kosten. Alle door de Verkoper geplaatste roerende goederen worden onweerlegbaar geacht niet blijvend aan het erf verbonden en dus verwijderbaar te zijn. Grensoverschrijdende betaalopdrachten worden enkel als voldaan beschouwd indien de eventuele extra overschrijvingskosten door de Consument werden betaald.

8bis. Betalingsmodaliteiten onlinebestellingen
De Consument heeft 3 mogelijkheden om te betalen:
1. Betaling bij afhaling in onze toonzaal/showroom:
Nadat uw bestelling online geplaatst werd ontvangt u van ons via e-mail een orderbevestiging dat uw bestelling wordt verwerkt (deze ontvangt u binnen 1 werkdag). Indien u alsnog wenst te annuleren kan dit binnen de 24u. Eens uw bestelling klaarligt ter afhaling ontvangt u opnieuw een e-mail met de betalingsmodaliteiten en verdere instructies ter afhaling. Uw bestelling blijft, na voorgaande e-mail, voor u klaarliggen totdat deze afgehaald is. Uw betaling dient plaats te vinden binnen de vervaldag. Annulering van uw bestelling of de mogelijkheid om af te zien van uw bestelling (enkel voor particulieren B2C) is pas van toepassing tijdens afhaling. Indien uw bestelling nog niet betaald werd, betaalt u bij afhaling. Dit in contanten of via bancontact. GEEN VISA OF MASTERCARD
2. Vooruitbetaling na ontvangst van factuur:
Nadat uw bestelling online geplaatst werd ontvangt u van ons via e-mail een orderbevestiging dat uw bestelling wordt verwerkt (deze ontvangt u binnen 1 werkdag). U ontvangt daarna per e-mail een digitale factuur in PDF. Eens wij uw betaling ontvangen hebben worden uw artikelen, wanneer deze hier op voorraad zijn of geleverd worden door de fabrikant, verzonden en ontvangt u opnieuw een e-mail dat deze verzonden werden. Via een URL kan u volgen waar uw zending zich bevindt.
3. Online betalen:
Bij het plaatsen van uw bestelling met keuze 'online betalen' wordt u doorverwezen naar een beveiligd en geverifieerd betaalplatform met de betaalmogelijkheden: Visa, Bancontact/Mistercash (via online banking), Mastercard en Maestro (via MOLLIE). Nadat het betaalplatform heeft bevestigd dat uw betaling succesvol werd uitgevoerd ontvangt u een bevestigende e-mail dat uw bestelling wordt verwerkt (+/- 24u). Eens uw bestelling is verwerkt ontvangt u een orderbevestiging via e-mail. Indien uw bestelling op voorraad is, wordt deze daags nadien verzonden. Indien niet op voorraad, onmiddellijk na levering aan ons door de fabrikant.

9. Contractbreuk
De Consument en Verkoper zijn ertoe gehouden de overeenkomst uit te voeren tenzij bij overmacht. Ingeval van contractbreuk is de ene partij aan de andere een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan minimum 10% van de totale prijs of, indien deze kosten hoger zijn, de bewijsbare meerkost. Deze meerkost omvat annulatie-, administratie- en alle transportkosten. Eens voor maatwerk de Verkoper aan de Consument een ordebevestiging heeft overgemaakt kan er niet meer overgegaan worden tot annulatie van de geplaatste bestelling. Overmacht bestaat in geval van maar niet beperkt tot oorlog, nationale of internationale conflicten, staking, lock-out, gebrek aan vervoermateriaal of grondstoffen en brand. De uitvoering van de overeenkomst zal in geval van voortdurende en ononderbroken overmacht worden opgeschort voor de duur ervan. Dit gedurende een maximale duur van zes maand. Ingeval de overmacht nog bestaat na het verstrijken van deze termijn is de overeenkomst van rechtswege ontbonden zonder dat een partij aan de andere enige vergoeding is verschuldigd.

10. Nietigheid
Indien een van de clausules van de Algemene Voorwaarden nietig zou worden verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de andere clausules niet aantasten en zullen de Verkoper en de Consument zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldige clausule met hetzelfde economisch effect te onderhandelen. Indien een clausule of een onderdeel ervan onmogelijkerwijze strijdig zou zijn met enige bepaling van dwingend recht dan komt deze laatste bepaling van rechtswege in de plaats van de strijdige bepaling.

11. Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank
De Algemene Voorwaarden en elke overeenkomst waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing is, wordt beheerst door het Belgisch recht. De bevoegde rechtbank wordt aangeduid volgens art. 624 van het Gerechtelijk Wetboek. De rechtstaal is de moedertaal van de Consument. Partijen verplichten zich ertoe om, op straffe van onontvankelijkheid van het instellen van een vordering met uitzondering van bewarende maatregelen, met gelijk gedeelde kosten voorafgaandelijk een mediatie te organiseren.

12. Online Dispute Resolution Platform
De Consument kan ook steeds terecht bij het Online Dispute Resolution Platform van de Europese Commissie. Dit centraal platform behandelt klachten over overeenkomsten op afstand.
Info: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.consumer.rights

13. BeCommerce gedragscode
Als lid van BeCommerce volgt de Verkoper de respectievelijke gedragscode, hier te vinden: https://www.becommerce.be/docs/20181123_BeCommerce_gedragscode_trustmark.pdf

14. Preventie namaak
De Verkoper biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de Consument meer informatie en tips vinden op https://www.eccbelgie.be/. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt: https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/nl/welkom