Algemene voorwaarden Onderneming (B2B)

1. Toepassingsgebied
Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen VERLICHTING.be BV, met vestiging te Breedstraat 18A, 9100 Sint-Niklaas (hierna de "Verkoper") en de Koper, en hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de Koper zelfs indien die voorzien dat ze voorrang hebben op deze Algemene Voorwaarden. Bijgevolg sluit de Verkoper enkel overeenkomsten af onder huidige voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing bij verkoop als bij uitvoering van werken zoals het plaatsen van de verkochte goederen. Het plaatsen van de goederen houdt nooit verband met de stabiliteit van het gebouw. In geval de Koper met bepaalde voorwaarden niet akkoord gaat, dient hij de Verkoper daarvan op straffe van verval op de hoogte te brengen binnen vijf kalenderdagen na ontvangst van de Algemene Voorwaarden, en in ieder geval ten laatste bij de totstandkoming van de overeenkomst. Deze voorwaarden worden onweerlegbaar geacht ter kennis te zijn gebracht van de Koper voor de totstandkoming van de overeenkomst. Door de bestelling aanvaardt de Koper deze voorwaarden.

2. Offertes/aanbiedingen
De offertes/aanbiedingen van de Verkoper zijn niet bindend. Afbeeldingen, maat- en gewichtsopgaven, enz. welke de Verkoper verstrekt in catalogi, website, reclamemateriaal of anderszins, zijn voor hem niet bindend en uitsluitend bedoeld om een voorstelling te geven van het aangeboden artikel. Afwijkingen in welke vorm dan ook geven de Koper niet het recht de goederen te weigeren, betaling achterwege te laten of schadevergoeding te eisen. Een overeenkomst is slechts definitief tot stand gekomen op het ogenblik dat de Verkoper de bestelling schriftelijk heeft aanvaard en de Koper een orderbevestiging ontvangt.

3. Leveringen
De goederen worden verzonden op risico en gevaar van de ontvangers, zelfs deze franco geleverd worden. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de Verkoper, worden de goederen geleverd op de plaats van bestemming aangeduid in de bestelbon van de Verkoper. Indien geen tijdstip van levering werd overeengekomen, is de Verkoper gerechtigd de bestelde producten op elke werkdag tussen 8 uur en 18 uur op het overeengekomen leveringsadres te (laten) leveren en zorgt de Koper voor permanent onthaal. De maximale wachttijd tussen aanmelding en uitladen wordt op 15 minuten vastgesteld. Indien de levering door toedoen van de Koper niet of niet binnen de 15 minuten kan gebeuren dan zal de Verkoper zich nadien nogmaals aanbieden mits de bijkomende transportkosten vooraf contant door de Koper worden betaald. De vooropgestelde leveringstermijnen zijn niet bindend. Laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding en verschaft niet het recht ontvangst van de goederen te weigeren, zelfs in geval van grove fout in hoofde van de Verkoper of in geval van grove fout of opzet in hoofde van de aangestelden of uitvoeringsagenten van de Verkoper. De Verkoper heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten en te factureren. Het aantal en de toestand van de producten dienen verplicht te worden gecontroleerd op het moment van levering. Alle zichtbare deuken, scheuren of andere beschadigingen op de verpakking moeten vermeld worden op de leveringsbon die ondertekend moet worden terugbezorgd aan de vervoerder/Verkoper. Het aannemen van een zending, zonder schriftelijke opmerkingen op de vrachtbrief of de leveringsbon geldt als onweerlegbaar vermoeden dat het geleverde in conforme staat was met de bestelling en derhalve vrij van zichtbare gebreken.

4. Waarborg
In geval van zichtbare gebreken op de goederen, waarvoor de Verkoper verantwoordelijk is, zal deze de keuze hebben om ofwel de gebrekkige producten te vervangen door identieke conforme producten, ofwel een prijsvermindering voor de gebrekkige producten toe te staan. De waarborg van de Verkoper beperkt zich in ieder geval, zowel voor zichtbare als verborgen gebreken, tot vervanging van de producten en, indien dit niet mogelijk is, tot teruggave van de gefactureerde prijs. Onverminderd het voorgaande, zal de Verkoper enkel instaan voor schade die het gevolg is van opzet of zware fout. De Verkoper staat echter niet in voor schade voortvloeiend uit het opzet of zware fout van haar aangestelden of uitvoeringsagenten. De Koper verzaakt uitdrukkelijk aan elke vordering wegens algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, zoals gevolgschade. De Koper erkent geïnformeerd te zijn door de Verkoper ter zake van de noodzaak om de installatie van de producten enkel door bekwame vakspecialisten te laten doen. De Koper verzaakt uitdrukkelijk aan elke vordering tegen de Verkoper die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft met de installatie, hetzij door de Koper zelf hetzij door derden aangesteld door de Koper, van de verkochte producten. De Verkoper kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor elke vorm van verkeerd gebruik van het verkochte product buiten zijn tussenkomst. Onverminderd het bepaalde in artikel 3, dienen klachten over gebreken van producten of van de uitgevoerde werken op straffe van verval van rechten bij aangetekend schrijven gemeld worden aan de Verkoper: (I) bij zichtbare gebreken, indien geen vrachtbrief of leveringsbon voorhanden is, binnen de acht dagen vanaf de levering en/of plaatsing (II) bij verborgen gebreken vanaf de ontdekking. De vrijwaringsplicht voor verborgen gebreken door de Verkoper dooft uit één jaar te rekenen vanaf de factuurdatum. De vordering in rechte van de Koper moet in alle gevallen op straffe van verval ingesteld worden binnen het jaar na de ingebrekestelling. Indien de Verkoper ook de installatie van de aangekochte producten doet, garandeert de Koper een bestaande technisch aangepaste en wettelijk goedgekeurde elektrische installatie in het desbetreffend gebouw en ontslaat hij dienvolgens de Verkoper van elk verder onderzoek en elke aansprakelijkheid ter zake. De waarborg beperkt zich enkel tot de goederen die onder de wettelijke bepalingen vallen met uitzondering van werkuren en verplaatsingen.

5. Prijzen
De prijzen zijn vrijblijvend, excl. BTW en overheidsheffingen, onder voorbehoud van fouten en zullen in geen geval en onder geen enkele voorwaarde het voorwerp uitmaken van enige korting, behoudens het schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van de Verkoper. Indien er tussen de datum van bestelling en levering van goederen een bewijsbare prijswijziging is vanwege de fabrikant, zal deze doorgerekend worden aan de Koper.

6. Betalingsmodaliteiten
Alle facturen van de Verkoper zijn contant en dus onmiddellijk betaalbaar op datum van de factuur. Bij wanbetaling is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 12% per jaar vanaf de vervaldag en een schadebeding van 10% op het totale factuurbedrag en met een minimum van 100 EUR. Ingeval van aankoop zal aan de Koper via e-mail een factuur gezonden worden. Indien er geen e-mailadres ter beschikking is, wordt de factuur ter hand gesteld bij de levering of met de post verzonden. De Verkoper heeft het recht om de betaling te eisen hetzij voorafgaandelijk aan de levering hetzij op het ogenblik van de levering. De Verkoper heeft het recht om alvorens te leveren eenzijdig bijkomende betalingsgaranties, voorschotten of waarborgen te eisen. De Verkoper kan de levering opschorten met kosten lastens de Koper bij gebreke aan contante betaling of bij gebreke aan voldoende betalingsgaranties. De Verkoper maakt ter zake uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud over alle geleverde goederen zelfs indien deze werden geplaatst en zulks tot de dag van de volledige betaling van hoofdsom, intresten, schadebeding en kosten. Alle door de Verkoper geplaatste roerende goederen worden onweerlegbaar geacht niet blijvend aan het erf verbonden en dus verwijderbaar te zijn. De Verkoper heeft bij wanbetaling het recht om alle geleverde en zelfs gemonteerde goederen terug nemen, desnoods onder rechterlijk gezag in kort geding. De Koper verzaakt uitdrukkelijk aan elke vorm van schuldvergelijking of van betalingsopschortende exceptie. De Verkoper is evenwel gerechtigd om alle verdere leveringen op te schorten en in voorkomend geval eenzijdig te verbreken ingeval van gehele of gedeeltelijke wanbetaling van openstaande facturen of aankleven waarbij de Koper desgevallend verzaakt aan elk verhaal en gehouden is tot schadeloosstelling van de Verkoper conform deze voorwaarden.

7. Verbreking door de Koper
De Koper is ertoe gehouden de overeenkomst uit te voeren. Ingeval van eenzijdige verbreking door de Koper heeft de Verkoper recht op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 50% van de verkoopprijs exclusief BTW onverminderd het recht van de Verkoper om meerschade te bewijzen.

8. Overmacht
De Verkoper is ontlast van iedere aansprakelijkheid in geval van overmacht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot oorlog, nationale of internationale conflicten, staking, lock-out, gebrek aan vervoermateriaal of grondstoffen en brand. De uitvoering van de overeenkomst zal ingeval van overmacht worden opgeschort voor de duur van de overmacht zonder dat de Koper gerechtigd is enige schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst te vorderen van de Verkoper.

9. Privacy/GDPR
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven aan derden. U kan uw gegevens die VERLICHTING.be bewaart op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. Elke aanvraag, wijziging of schrapping kunt u doorgeven via [email protected] of schriftelijk via Verlichting.be BV, Breedstraat 18A, 9100 Sint-Niklaas. De meest actuele versie van de Privacy & Cookie Policy kan u steeds terugvinden op onze website http://www.verlichting.be/nl/privacy/.

10. Nietigheid
Indien een van de clausules van de Algemene Voorwaarden nietig zou worden verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de andere clausules niet aantasten en zullen de Verkoper en de Koper zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldige clausule met hetzelfde economisch effect te onderhandelen.

11. Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank
De Algemene Voorwaarden en elke overeenkomst waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing is, wordt beheerst door het Belgisch recht. Het Nederlands zal de enige proceduretaal zijn. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de Verkoper is gelegen, zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de toepassing, de interpretatie en de uitvoering van de Algemene Voorwaarden en met betrekking tot de totstandkoming, de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van elke overeenkomst waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.